آرایش دختران چادری!

http://sangariha.com/i/attachments/1/1347085514908803_large.jpg

از دختر جوان و چادری پرسیدند :

از چه نوع آرایشی استفاده می کنی ؟


گفت : اینها رو به کار می برم :

 


ﺑرای لبانم ........... رﺍﺳﺘگویی

برای صدایم ........... ذکر اللهبرای چشمانم .......... ﭼشم پوشی از حرامات

ﺑرای ﺩﺳﺘانم ........ کمک و یاری به مستمندان

برای پاهایم ......... ایستادن برای نماز

برای قامتم ........... سجده بردن برای الله

برای قلبم............حب اللهﺑرای عقلم ......... ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ

برای خودمم .......... ایمان به وجود الله